สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือผลการประเมิน ITA

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการชุมหารือผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยมี ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข
ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมหารือแนวทางพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี