สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การทำสื่อการสอนทำมือสำหรับการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

วันพฤหสับดีที่ี 5 ตุลาคม 2566 อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ อาจารย์ ดร.ตฤษณา โสรัจจ์ อาจารย์กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์มนต์ธิณีร์ วิเศษศักดิ์ และอาจารย์ศันสนีย์ อยู่เย็น ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หัวข้อ “การทำสื่อการสอนทำมือสำหรับการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา” ณ ห้องประชุมกรมหลวงวรเสฐสุดา โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

ที่มา (รูปภาพ) อาจารย์มนต์ธิณีร์ วิเศษศักดิ์

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี