สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

แนะแนวการศึกษาต่อบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

รศ.ดร.สุมาลี อุณหวณิชย์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีดิจิทัล และนางสาวรัตน์ชรินทร์ อยู่ชา หัวหน้างานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักเรียนในโครงการ “พัฒนาทักษด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์” จัดโดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนอิสลาม โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เข้ารับฟังการแนะแนว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี