สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรม “ผู้นำ เก่ง ดี มีความเป็นจิตรลดา”

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรม “ผู้นำ เก่ง ดี มีความเป็นจิตรลดา” ภายใต้โครงการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการนี้ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ บุคลิกภาพ และความเป็นจิตรลดาของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 11-407 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/narida_boo_ms_cdti_ac_th/EjtxAyw10KtFqmbQiJ-ZVnABxjL5sBN9tUjrEZt-aMcGEw?e=rqaeAj

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี