ขอเชิญอาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566

ขอเชิญอาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร อาคาร 605
กลุ่ม 1 ครู โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น.
กลุ่ม 2 อาจารย์ระดับปริญญาตรี วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น.
กลุ่ม 3 บุคลากรสายสนับสนุน วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 – 16.30 น.

www.cdti.ac.th s 72515743 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI