สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เนื่องในโอกาส ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้า

ยินดี060966 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี