สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตลดา จัดการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล และคุณธรรมจริยธรรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ทําหน้าที่ประธาน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี กรรมการที่ปรึกษา คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ กรรมการ ดร.สุภัทร จำปาทอง กรรมการศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร กรรมการ และนางสาวจตุราภรณ์ รอดเกลี้ยง  ทำหน้าที่เลขานุการฯ พร้อมนางสาวกรรณิกา ไตรภาดา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการฯ ร่วมการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ เพื่อเตรียมรายงานต่อสภาสถาบันฯ ในเดือนกันยายน 2566 และได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมคณะกรรมการฯ เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับด้านธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ และสอดคล้องกับนโยบายสภาสถาบันฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

cj0ybzg0cjE5dGZ2NG5mJnM9anA3JnQ9ZCZ1PTFhcGNhZmdhNDNqZzAmaT0w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี