สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
s 1196054

แสดงความยินดี

นางสาวรัตน์ชรินทร์ อยู่ชา หัวหน้างานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบ 47 ปี มูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบส พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดี โดยมีนาวาเอกปภัณศัก สายแจ้ง รองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาสบ รับมอบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ มูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี