สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

คำสั่ง ที่ 032/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารการสอนเพื่อพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ศุภร แท่นแก้ว

ระดับปริญญาตรี