ประกาศ/คำสั่ง

คำสั่ง ที่ 035/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อพัฒาการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)