สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินเรียกเก็บประเภทอื่น ๆ สำหรับผู้เรียนที่ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรนวัต พ.ศ.2565

ระดับปริญญาตรี