สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

คำสั่ง ที่ 104/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตรโครงการบูรณาการองค์ความรู้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี