สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อธิการบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ระดับปริญญาตรี

image 750x 6478093373db7 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อธิการบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ระดับปริญญาตรีก่อนเปิดภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องเทพรัตนพิยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีประเด็นสำคัญ 4 ประการ คือ หนึ่งให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สองดำเนินงานตามอุดมการณ์ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่มุ่งเน้นด้านอาหาร ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี และนวักรรม สร้างความรู้ในสถานศึกษาเพื่อนำเสนอภายใต้กรอบของ อว. ทั้งนี้บุคลากรจะต้องทำงานอย่างมืออาชีพในวิชาชีพของตน มีความชำนาญ ทำอย่างถูกต้อง พัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพซึ่งจะส่งผลให้มีความสุขในการทำงาน โดยท่านอธิการบดีได้เน้นย้ำว่าบุคลากรทุกคนเป็นกลไกที่สำคัญของสถาบัน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษา ให้อาจารย์รวมถึงเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนสร้างวิจัย นวัตกรรม บริหารวิชาการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นสถาบันวิชาชีพตัวอย่างและมีความเป็นเลิศ (Excellence) สามให้อาจารย์และบุคลากรมีวัฒนธรรมความเป็นจิตรลดา 5 ข้อ คือ 1.รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  2. เป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัด มีความเพียร อดทน มีความกตัญญูรู้คุณคน 3.เคารพกฎหมาย มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา 4. เรียนรู้ในวิชาชีพของตนเอง 5. มีความสามัคคีรักองค์กร และประการที่สี่คือมุ่งเน้นอัตลักษณ์องค์กร คือ C (Collaboration) D (Development) T (Technology) I (Innovation) เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EuSTjdbTR0pPspQv30UJShIB-7ZSLZ5uJP2NUfgtKnBDnA?e=24Lk76

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี