สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

รับเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2 แบบ คือ แอลกอฮอล์ล้างมือแบบหลอดจำนวน 1,000 หลอด และแบบขวด (450 cc.) จำนวน 80 ขวด ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี และผู้แทนบุคลากรสถาบัน รับพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EhyWzlPiOptLkZ4Vo1NnGOUBYbCBrl6epFUP_zdH4XNwpw?e=MAOCBC

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี