สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในการบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การนี้คณะผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี พร้อมมอบเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 15,785 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์) เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ภาพเพิ่มเติม https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/ElbHnYnYejpEjTfyBDkF8dYBYfbtJOcoTpWua7z6QY8xuA?e=HITD9F

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี