สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อัญเชิญดอกไม้พระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ รศ.ดร คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อัญเชิญดอกไม้พระราชทาน มอบแก่ พลเรือเอกวีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี ซึ่งเข้ารับการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ปภาภรณ์/ข่าวgal AquQ01OiKP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี