สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

นำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน The 6th International Conference on Technical Education

อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง Development of Virtual Experimental Package for Resonance Circuit Education โดยอาจารย์ลภัส พูลเพิ่ม และหัวข้อเรื่อง Development of P-PIADA Teaching Model based on STEAM Education on Communication Network Analysis โดยอาจารย์กนกวรรณ เรืองศิริ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ"The 6th International Conference on Technical Education" วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานครgal cfkTimp6IG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mn2zdJD3p4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EldQG3PGr8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pEH31vNlhf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3yfue8D7PF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี