สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล และคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนจิตรลดาได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน และเล็งเห็นว่าสถาบันเทคโนโลยีจิตรดามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สถานที่และสื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย โรงเรียนจิตรลดาจึงนำนักเรียนเยี่ยมชมสถาบันเพื่อเรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดแสดง สื่อการสอนเกี่ยวกับ Smart Home การใช้งานแขนกล/หุ่นยนต์ ชุดการจัดการด้านพลังงาน อุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์โดยใช้อุหกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไม้ตรวจสอบไฟฟ้ารั่วไหล การฝึกต่อวงจร การวัดค่าต่างๆ การใช้งานแผนก Solar-Cell และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล จัดแสดงสื่อการสอนเกี่ยวกับภาพรวมการศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ และการศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบการวัดสภาพอากาศ และโครงงานหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยใช้กล้อง ณ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี