สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

น้อมเกล้าฯ ถวายตู้อบความร้อนและตู้อบโอโซน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา น้อมเกล้าถวายตู้อบความร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ประดิษฐ์โดย รศ.ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล รศ.ดร.สุมาลี อุณหวณิชย์ และผศ.เพชร นันทิวัฒนา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีดิจิทัล และตู้อบโอโซน ประดิษฐ์โดย รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ ผศ.กนกวรรณ เรืองศิริ และอาจารย์สายัณห์ ฉายวาส อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้งานอบฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ณ วังสระปทุม

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTIสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี