สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ และการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี