สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ และการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563

ระดับปริญญาตรี