สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

นักศึกษาดูงาน “ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และอาจารย์ประจำวิชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นำนักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาดูงานจริงจากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยนักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ อาทิ การพับใบเตยหอม การเพ้นท์กระเป๋าผ้าจากสีธรรมชาติ การทำเครื่องแกง ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี