สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI รวมใจเป็นหนึ่งเดียว พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และ Work Shop

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการประชุมสัมมนา ประจำปี 2563 (สายปฏิบัติการ) ในโครงการ “CDTI รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2563 เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และ Work Shop ให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าคณะเข้าศึกษาดูงาน โครงการ "อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์" อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนอัมพวา ทั้งในด้านกายภาพและการดำเนินชีวิตของผู้อาศัยในพื้นที่และชุมชน โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพและประกอบกิจกรรมภายในพื้นที่ พัฒนาพื้นที่ให้เกิดศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชื่อมโยงกับอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ของจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้พื้นเมือง การรักษาระบบนิเวศของสวนผลไม้ และแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวา สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับชุมชนจากการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ แปรรูป และค่าตอบแทนจากการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ โดยสร้างโอกาสให้ชุมชน องค์กรท้องถิ่น และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองของชุมชนตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะได้เยี่ยมชมการสาธิตการทำน้ำตาลมะพร้าวแบบดั้งเดิม ณ โรงเคี่ยวน้ำตาลอัมพวาชัยพัฒนา-นุรักษ์ และเตาตาลชาวบ้าน และในช่วงบ่ายทางคณะได้ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ เรื่อง "ภาวะผู้นำกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ " สุดยอดเทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน และกิจกรรมคนสำเร็จ องค์กรสำเร็จ โดยอาจารย์เอกราช กู้เขียว ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม และในช่วงเย็นมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยอาจารย์อัครวัฒน์ เอี่ยมสำอาง ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม พร้อมร่วมรับประทานอาหารค่ำในธีม "Colorful Night party" ณ โรงแรม Golden Beach ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี