สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยดุสิตธานี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยดุสิตธานี ในการนี้ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี และคณะให้การต้อนรับ โดยท่านอธิการบดีได้ร่วมหารือทางวิชาการ เยี่ยมชมอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยดุสิตธานี

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี