สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เปิดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร “ผู้สัมผัสอาหาร” และ “ผู้ประกอบกิจการ”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ด่วน!! ตามคำเรียกร้อง อบรมรอบเดือนธันวาคม "อบรม พร้อมรับวุฒิบัตรรับรอง"

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอเชิญชวนผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ มาเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร กับ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร “ผู้สัมผัสอาหาร” สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ปรุงประกอบ จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ และหลักสูตร “ผู้ประกอบกิจการ” สำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสานที่จำหน่ายอาหาร และให้ความหมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม กำกับ หรือดูแลการดำเนินการของสถานที่จำหน่ายอาหารนั้น

> หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 รอบเช้า 09.00 – 12.30. น.
รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน/รุ่น ค่าธรรมเนียมการอบรม 450 บาท ระยะเวลาในการอบรม 3 ชั่วโมง

> หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.-16.30 น.
รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน/รุ่น ค่าธรรมเนียมการอบรม 800 บาท ระยะเวลาในการอบรม 6 ชั่วโมง

สถานที่ ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/g81UnNe43bGyzi1Z7

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี