สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงานการติดตั้งระบบไฟฟ้าหอพักสถาบันฯ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าศึกษาดูงานการติดตั้งระบบไฟฟ้าหอพักสถาบันฯ ณ ซอยไสวสุวรรณ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานจริงผ่านการลงพื้นที่ตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริแบบ “เรียนคู่งาน” เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ การจัดการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนและการศึกษาของสถาบัน ฯ ทำความรู้จักและเข้าใจระบบการทำงาน ระบบบริหารจัดการของเจ้าของสถานประกอบการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลในการทำงานจริง ก่อให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เข้าใจและใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี