สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงานการติดตั้งระบบไฟฟ้าหอพักสถาบันฯ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าศึกษาดูงานการติดตั้งระบบไฟฟ้าหอพักสถาบันฯ ณ ซอยไสวสุวรรณ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานจริงผ่านการลงพื้นที่ตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริแบบ “เรียนคู่งาน” เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ การจัดการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนและการศึกษาของสถาบัน ฯ ทำความรู้จักและเข้าใจระบบการทำงาน ระบบบริหารจัดการของเจ้าของสถานประกอบการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลในการทำงานจริง ก่อให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เข้าใจและใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี