สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธุ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงฯ นำคณะผู้บริหารกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต ตำบลหนองพันทา อำเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยได้เยี่ยมชมและพบปะพูดคุยการดำเนินการของโครงการกับผู้นำชุมชน อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ นักศึกษา ผู้ที่ได้รับการจ้างงานจากโครงการ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ โดยมีคณะทำงานโครงการของสถาบันฯ อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ และอาจารย์ ดร.อรอุมา นาทสีทา เข้าร่วมต้อนรับและรายงานการดำเนินกิจกรรมในโครงการ

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี