สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธุ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงฯ นำคณะผู้บริหารกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต ตำบลหนองพันทา อำเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยได้เยี่ยมชมและพบปะพูดคุยการดำเนินการของโครงการกับผู้นำชุมชน อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ นักศึกษา ผู้ที่ได้รับการจ้างงานจากโครงการ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ โดยมีคณะทำงานโครงการของสถาบันฯ อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ และอาจารย์ ดร.อรอุมา นาทสีทา เข้าร่วมต้อนรับและรายงานการดำเนินกิจกรรมในโครงการ

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี