สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

งานมอบรางวัลเยาวชนต้นแบบแห่งปี Thailand Master Youth 2020-2021

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู และผู้ปกครองเข้าร่วมงานและต้อนรับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม, กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วุฒิสภา เป็นประธานมอบรางวัล “Thailand Master Youth 2020 – 2021” ให้แก่ ผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชน, องค์กรต้นแบบส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน, บุคคลต้นแบบผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชน, เยาวชนต้นแบบสาขาต่าง ๆ ในครั้งนี้โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ 2 รางวัล ได้แก่ สาขา "ทักษะ ฝีมือและอาชีพ" นางสาวปิยาภัสร์  ปัทมเนตร นักศึกษาสาขาเชฟนานาชาติ โดยได้รางวัลรองชนะเลิศแข่งขันการทำอาหารจากประเทศเกาหลีใต้ และสาขา "กีฬาและนันทนาการ" นายภรภัทร  ธรรมเจริญ นักกีฬาเทเบิลเทนนิส รางวัลชนะเลิศระดับอาเซียน พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนผู้ได้รับรางวัล จัดโดยชมรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ณ ULTRA ARENA ชั้น 5 ศูนย์การค้า SHOW DC ถนนจตุรทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี