สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

งานเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

เมื่อวันนี้ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกและทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์กุมาร” ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา พุทธศักราช 2563 ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ศิษย์เก่าจิตรลดา รุ่น 3 ผู้ประกอบการจากสถานประกอบการเครือข่ายของสถาบันฯ ซึ่งการร่วมใจกันจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยได้อาราธนาพระธรรมกถึกจากวัดต่าง ๆ มาแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก ทั้ง 13 กัณฑ์ ให้ครบถ้วนภายใน 1 วัน เพื่อให้ได้อานิสงส์สูงสุด และเพื่อเชิดชูบูชา รักษาประเพณีการเทศน์มหาชาติไว้ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน ในการนี้ รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา, นายวินยุตฆ์ คชภักดี นายกสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ, นางธาริณีนามศิริชัย ศิษย์เก่าจิตรลดา รุ่น 3, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และนายชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เฝ้า ฯ รับเสด็จ

จากนั้นเสด็จฯ โดยลิฟต์ไปยังห้องประชุมใหญ่ ทรงประเคนพัดรองที่ระลึก ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงคม ประทับพระราชอาสน์ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสจราจารย์สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือที่ระลึก อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ จากนั้นเสด็จฯ ไปยังพานแว่นฟ้า ทรงรับผ้าไตรจากอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทรงวางผ้าไตรบนพานแว่นฟ้า ทรงจุดเทียนที่โคมเวียน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่ง และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงคม ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม ทรงจุดเทียนส่องธรรมและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาธรรม พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตรมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์ ทรงศีล เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาศีล และอาราธนาธรรม พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ ถวายศีล นายชนะวัฒน์ บุนนาค ขอพระราชทานพระราชนุญาตจุดเทียนเดินคาถาบูชาประจำกัณฑ์ จำนวน 101 ต้น พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ แสดงพระธรรมเทศนา “กัณฑ์กุมาร”ภายหลังจบการแสดงพระธรรมเทศนา ทรงหลั่งทักษิโณทก พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ ถวายอนุโมทนา จากนั้นดนตรีไทยบรรเลงเพลงโอดและเพลงเชิดฉิ่งประจำกัณฑ์เทศน์ ทอดพระเนตรการแสดงประกอบกัณฑ์เทศน์มหาชาติกัณฑ์กุมาร พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ลงมายังอาสน์สงฆ์ เสด็จฯ ไปทรงประเคนเครื่องบูชากัณฑ์เทศน์ เสด็จฯ ไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์

หลังจากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังหน้าห้องประชุมใหญ่ โอกาสนี้รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ผู้แทนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาอ่านกลอนถวายพระพร ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา อ่านกลอนถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาต่าง ๆ รวม 6 ภาษาพร้อมทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนนักศึกษา ชมรมดนตรีคลาสสิคและวงคอรัส ในเพลง Happy Birthday และเพลงนารีรัตนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

 

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี