สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรมสถาบันฯ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตลดา จัดการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล และคุณธรรมจริยธรรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ทําหน้าที่ประธาน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี กรรมการที่ปรึกษา คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ กรรมการ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร กรรมการ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียรกรรมการ และนางสาวจตุราภรณ์ รอดเกลี้ยง ทำหน้าที่เลขานุการฯ พร้อมนางสาวกรรณิกา ไตรภาดา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการฯ ร่วมการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแนวทางในการจัดทำร่างข้อบังคับสถาบันฯ ที่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของสถาบันฯ โดยการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับด้านธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสภาสถาบันฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันฯ ตามประมวลจริยธรรม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (อาคาร 604)
 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี