สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อัพเดทกลยุทธ์การสื่อสารด้วยสื่อดิจิทัล

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมอัพเดทเทรนด์ "การสื่อสารองค์กรเชิงบูรณาการเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ด้วยสื่อดิจิทัล" โดยมี ผศ.ดร.โอภาส เพี้ยนสูงเนิน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ม เป็นวิทยากรพิเศษ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของการสื่อสารและเทคโนโลยีในปัจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการรับสารที่เปลี่ยนไปของผู้คนและกลุ่มเป้าหมายของสถาบัน สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เป็นตัวเร่งให้คนไทยเข้าสู่สังคมดิจิทัลมากขึ้น จากผลสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) พบว่าในปี 2563 คนไทบใช้อินเตอร์เน็ตสูงถึงวันละ 11 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึง 1 ชั่วโมง 3 นาที สะท้อนสถานการณ์โควิด-19 ในการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนและการทำงาน 78.3% ของผู้ตอบแบบสำรวจฯ ตอบว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นจากเหตุผลหลักคือ การที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและมีเครือข่ายที่ครอบคลุม ส่วนสาเหตุรองลงมาคือ มีความจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นและการใช้บริการต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันสามารถทำผ่านออนไลน์ได้มากขึ้นด้วย ขณะเดียวกันผลกระทบจาก COVID-19 ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนหันมาเลือกทำกิจกรรมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น แทนการเดินทางจากบ้านเรือนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนโดยเฉพาะในที่สาธารณะอีกด้วย และเมื่อแบ่งตามเจเนอเรชัน พบว่ากลุ่ม Gen Y (อายุ 20-39 ปี) มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดอยู่ที่ 12 ชั่วโมง 26 นาที รองลงมาคือ Gen Z (อายุน้อยกว่า 20 ปี) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการสื่อสารของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีจำนวนการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 12 ชั่วโมง 8 นาที ขณะที่กลุ่ม Gen X (อายุ 40-55 ปี) จำนวน 10 ชั่วโมง 20 นาที ส่วน Baby Boomer (อายุ 56-74 ปี) มีการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 41 นาที ตามลำดับ และกลุ่มนักเรียน/ นักศึกษา มีจำนวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันสูงที่สุด อยู่ที่ 12 ชั่วโมง 43 นาที จากผลการสำรวจดังกล่าวทำให้งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กรทำการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรและการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประชาชนภายนอกเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี