สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ส่งมอบวัตถุดิบพระราชทานแก่กระทรวง อว.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาส่งมอบวัตถุดิบพระราชทาน แก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อันเป็นต้นแบบในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจึงได้ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบแก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยรศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งจะนำไปมอบต่อให้กับโรงพยาบาลหลักในเครือข่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลธัญญบุรี และโรงพยาบาลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุดิบคือ ไข่ไก่สดพระราชทาน จำนวน 1,050 ฟอง ข้าวสาร จำนวน 1,500 กิโลกรัม ผักรวมมิตรและแครอทแช่แข็ง จำนวน 20 กิโลกรัม น้ำพริกเผาตาแดง จำนวน 144  กระปุก น้ำพริกเผากุ้ง  จำนวน 216 กระปุก น้ำพริกเผาหมู  จำนวน 216 กระปุก น้ำพริกนรกแมงดา จำนวน 216 กระปุก น้ำพริกนรกหมู จำนวน 216 กระปุก น้ำพริกปลาย่าง จำนวน 144  กระปุก เครื่องดื่ม วิตามิน C 200 วอเตอร์ จำนวน 1,200 ขวด นำดื่ม จำนวน 240 ขวด และแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 100 ลิตร โดยมีนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้รับมอบ 

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี