สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวหลักสูตรปริญญาตรี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีดิจิทัล และงานทะเบียนและหลักสูตร จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ โดย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ร่วมให้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี