สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงนามและเปิดป้ายความร่วมมือ “ห้องเรียนเส้นทางสายไหม”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และเปิดป้ายความร่วมมือ “ห้องเรียนเส้นทางสายไหม” โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบแอปพลิเคชัน zoom ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากับโรงเรียนศูนย์กลางอาชีวศึกษา เขตเฟิงไถแห่งปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และ บริษัท ถัง Chinese Education and Technology โดยสักขีพยานร่วมในพิธีลงนาม ได้แก่ คณะกรรมการเขตการศึกษาเฟิ่งไถ คณะผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนศูนย์กลางอาชีวศึกษาเขตเฟิงไถแห่งปักกิ่ง คณะผู้บริหารบริษัท ถัง Chinese Education and Technology  และบริษัท ถังเฟิง ประเทศไทย ณ ห้องประชุมสภา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เวลา 15.00 – 16.00 น. (เวลาประเทศไทย) โดยมีเนื้อหาสำคัญส่วนหนึ่งในกรอบความร่วมมือคือ โรงเรียนศูนย์กลางอาชีวศึกษาเขตเฟิงไถแห่งปักกิ่ง ให้ความสำคัญและสนับสนุนนักเรียนสาขาอาหารและโภชนาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในหลักสูตรระยะสั้นการฝึกอบรม “ภาษาจีนและทักษะวิชาชีพ” ด้วยทางโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดการศึกษาระบบทวิวุฒิร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน ให้แก่นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในหลายสาขาวิชา และครั้งนี้ทางโรงเรียนศูนย์กลางอาชีวศึกษาเขตเฟิงไถแห่งปักกิ่งร่วมสร้างห้องเรียน การพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมทักษะการทำอาหารจีน การฝึกอบรมครู แลกเปลี่ยนบุคลากร การบริการจัดหางาน ความร่วมมือด้านการศึกษาและทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีวศึกษา นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านอาหารและโภชนาการแล้ว ยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนที่ต้องการมีความถนัดทางด้านภาษามากกว่า 1 – 2 ภาษา อีกทั้งยังช่วยให้มีทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละเชื้อชาติ ศาสนา อันจะนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายหลังจากที่ได้สำเร็จการศึกษาแล้ว และจะนำไปต่อยอดสู่กิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางในอนาคตต่อไป
 

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี