สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ลงนามและเปิดป้ายความร่วมมือ “ห้องเรียนเส้นทางสายไหม”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และเปิดป้ายความร่วมมือ “ห้องเรียนเส้นทางสายไหม” โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบแอปพลิเคชัน zoom ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากับโรงเรียนศูนย์กลางอาชีวศึกษา เขตเฟิงไถแห่งปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และ บริษัท ถัง Chinese Education and Technology โดยสักขีพยานร่วมในพิธีลงนาม ได้แก่ คณะกรรมการเขตการศึกษาเฟิ่งไถ คณะผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนศูนย์กลางอาชีวศึกษาเขตเฟิงไถแห่งปักกิ่ง คณะผู้บริหารบริษัท ถัง Chinese Education and Technology  และบริษัท ถังเฟิง ประเทศไทย ณ ห้องประชุมสภา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เวลา 15.00 – 16.00 น. (เวลาประเทศไทย) โดยมีเนื้อหาสำคัญส่วนหนึ่งในกรอบความร่วมมือคือ โรงเรียนศูนย์กลางอาชีวศึกษาเขตเฟิงไถแห่งปักกิ่ง ให้ความสำคัญและสนับสนุนนักเรียนสาขาอาหารและโภชนาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในหลักสูตรระยะสั้นการฝึกอบรม “ภาษาจีนและทักษะวิชาชีพ” ด้วยทางโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดการศึกษาระบบทวิวุฒิร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน ให้แก่นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในหลายสาขาวิชา และครั้งนี้ทางโรงเรียนศูนย์กลางอาชีวศึกษาเขตเฟิงไถแห่งปักกิ่งร่วมสร้างห้องเรียน การพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมทักษะการทำอาหารจีน การฝึกอบรมครู แลกเปลี่ยนบุคลากร การบริการจัดหางาน ความร่วมมือด้านการศึกษาและทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีวศึกษา นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านอาหารและโภชนาการแล้ว ยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนที่ต้องการมีความถนัดทางด้านภาษามากกว่า 1 – 2 ภาษา อีกทั้งยังช่วยให้มีทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละเชื้อชาติ ศาสนา อันจะนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายหลังจากที่ได้สำเร็จการศึกษาแล้ว และจะนำไปต่อยอดสู่กิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางในอนาคตต่อไป
 

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี