สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการจัดกิจกรรมพิธีเปิดกรวย ถวายพระพรและร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกล่าวได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูชีวิตของกลุ่มผู้ต้องกักขัง ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ลําบากยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จนได้รับการยอมรับ ยกย่อง และชื่นชมจากนานาประเทศและองค์การสหประชาชาติ กับทั้งทรงดํารงตําแหน่งประธานกรรมการไตรโครงการ ได้แก่ โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี และโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้ยังถึงซึ่งการพัฒนายังประโยชน์สุขสงบร่มเย็นให้แก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี โดยร่วมชมวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจดังกล่าวได้นํามาซึ่งขวัญกําลังใจแก่ราษฎร สร้างความผาสุกสถาพร แก่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้กับครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนและตระหนักสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ และได้สร้างประโยชน์ในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเข้าใจประวัติศาสตร์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้นต่อไป ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี