สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

หารือความร่วมมือการจัดหลักสูตรร่วม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์อบรม บริษัท Saijo Denki ในการนี้ได้รับชมและรับฟังการนำเสนอระบบคุณภาพอากาศสำหรับสถานพยาบาล โรงเรียน พร้อมทั้งหารือความร่วมมือการจัดหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ บริษัท Saijo Denki

ปภาภารณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี