สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปิดโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตําบล  เฟส 1 ตำบลพลงตาเอี่ยม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะผู้บริหารคณาจารย์และคณะทำงานโครงการฯ ร่วมกับนายประสาน ขาวสะอาด นายกอบต.พลงตาเอี่ยม, คุณสุนทรี แท้วิรุฬ ปลัดอบต.พลงตาเอี่ยม กำนันสมเกียรติ เกสร, ผู้ใหญ่บ้าน 7 หมู่บ้าน, ผู้นำท้องที่, ผู้นำชุมชน, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, วิสาหกิจชุมชน ชาวบ้านในทุกสาขาอาชีพ รับฟังสรุปการดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงพื้นที่ร่วมกันกับผู้นำชุมชนและชุมชนในตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง พัฒนาพื้นที่ผ่านกิจกรรมทั้งหมด 7 กิจกรรม คือ 1. ช่างไฟฟ้าชุมชน 2. ช่างยนต์ชุมชน 3. การทำบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้ปัง 4. การทำเบเกอรี่ผลไม้สูตรไม่ใช้เตาอบ 5. การใช้สื่อ Social Media เพื่อให้ได้เงิน 6. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการยาง และ 7. การฝึกการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดยมีการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับผู้อบรมและจัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนพลงตาเอี่ยมเปี่ยมรัก(ษ์) ซึ่งทางคณะทำงานโครงการ ฯ ร่วมการสร้างเพจและดูแลระบบในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ผลงาน รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีในตำบล เป็นการเชิญชวนประชาชนภายนอกให้เข้ามาเที่ยวในตำบลมากยิ่งขึ้นเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อน เพื่อเกิดการสร้างงานและพัฒนาแก้ไขปัญหาและเศรษฐกิจของชุมชนพลงตาเอี่ยม ตรงกับความต้องการของชุมชนในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี