สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

อบรมอากาศยานไร้คนขับและหุ่นยนต์สำรวจ (Drone)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบให้ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานในการเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูสาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและบุคลากรโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการบ่มเพาะเยาวชนเพื่อส่งเสริมและต่อยอดวิทยากรอากาศยานไร้คนขับและหุ่นยนต์สำรวจ (Drone)” ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2564 ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว จำนวน 20 คน โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA และคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเนื้อหาเรียนรู้และการอบรมคลอบคลุมการฝึกอบรมเชิงทฤษฎีการใช้อุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ 5405 และฝึกอบรมภาคปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ พร้อมทั้งมีการฝึกทดสอบบินโดรนในที่ร่ม ความสูงไม่เกิน 5 เมตร ณ พื้นที่บริเวณโถงกลาง ห้อง 5401 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จากการอบรมครั้งนี้สามารถสร้างเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนในการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะการเรียนในสาขาวิชาชีพของตนได้เป็นอย่างดีและประสบการณ์ที่ได้ทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมได้ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไป

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี