สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมอากาศยานไร้คนขับและหุ่นยนต์สำรวจ (Drone)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบให้ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานในการเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูสาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและบุคลากรโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการบ่มเพาะเยาวชนเพื่อส่งเสริมและต่อยอดวิทยากรอากาศยานไร้คนขับและหุ่นยนต์สำรวจ (Drone)” ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2564 ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว จำนวน 20 คน โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA และคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเนื้อหาเรียนรู้และการอบรมคลอบคลุมการฝึกอบรมเชิงทฤษฎีการใช้อุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ 5405 และฝึกอบรมภาคปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ พร้อมทั้งมีการฝึกทดสอบบินโดรนในที่ร่ม ความสูงไม่เกิน 5 เมตร ณ พื้นที่บริเวณโถงกลาง ห้อง 5401 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จากการอบรมครั้งนี้สามารถสร้างเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนในการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะการเรียนในสาขาวิชาชีพของตนได้เป็นอย่างดีและประสบการณ์ที่ได้ทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมได้ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไป

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี