สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมบุคลากรสถาบัน รอบที่ 4

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รอบงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานวิจัยและวิรัชกิจ งานทะเบียนและวัดผล งานวิทยทรัพยากร งานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน ศูนย์บริการวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษาและบุคลากรโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบัน EdPEx แผนพัฒนาสถาบันระยะ 5 ปี และประมวลจริยธรรมของสถาบัน โดยรศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ได้มุ่งเน้นประเด็นการสร้างนักเรียน นักศึกษาที่ดี มีบุคลิกภาพ มารยาท ด้านการปฏิบัติงานบุคลากรจะต้องทราบถึงทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน คือ สถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ "เรียนคู่งาน งานคู่เรียน" สร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี