สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประชุมอาจารย์และครู อาจารย์ที่ปรึกษา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมอาจารย์กัลยาณมิตรและครู อาจารยที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อมอบแนวนโยบายในการดูแลนักเรียนและนักศึกษา โดยเน้น 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบัน ในการสร้างคนผ่านการดูแลนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด การเข้าถึงผู้ปกครอง มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดูแลนักเรียน นักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อให้ทราบถึงปัญหา การให้คำปรึกษา การช่วยเหลือ ป้องกัน การดูแลจิตใจ สร้างทัศนคติและความประพฤติที่ดี รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ในโอกาสนี้ท่านอธิการบดีได้เชิญชวนให้ครู อาจารย์ หาแนวความคิดในการดูแลนักเรียน นักศึกษาให้เป็นระบบภายใต้แนวคิด “จิตรลดาโมเดล” ผ่านการทำ Best Practice ประเด็นที่สองคือผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ซึ่งผลให้นักเรียน นักศึกษาได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและการเรียน ครู อาจารย์จะต้องร่วมกันเอาใจใส่และช่วยเหลือเมื่อนักเรียน นักศึกษาประสบปัญหา ประเด็นที่สามการรับนักศึกษาใหม่ที่ครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ต้องร่วมกันทำงานเชิงรุกและต้องมีส่วนร่วมในการรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประเด็นที่สี่การมุ่งเน้นหลักสูตรงานคู่เรียนและบริการวิชาการที่จะดึงกลุ่มเป้าหมายอื่นนอกเหนือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสนี้ครู อาจารย์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นการเข้าถึงและการดูแลนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางต่อไป

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี