สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมอาจารย์และครู อาจารย์ที่ปรึกษา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมอาจารย์กัลยาณมิตรและครู อาจารยที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อมอบแนวนโยบายในการดูแลนักเรียนและนักศึกษา โดยเน้น 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบัน ในการสร้างคนผ่านการดูแลนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด การเข้าถึงผู้ปกครอง มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดูแลนักเรียน นักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อให้ทราบถึงปัญหา การให้คำปรึกษา การช่วยเหลือ ป้องกัน การดูแลจิตใจ สร้างทัศนคติและความประพฤติที่ดี รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ในโอกาสนี้ท่านอธิการบดีได้เชิญชวนให้ครู อาจารย์ หาแนวความคิดในการดูแลนักเรียน นักศึกษาให้เป็นระบบภายใต้แนวคิด “จิตรลดาโมเดล” ผ่านการทำ Best Practice ประเด็นที่สองคือผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ซึ่งผลให้นักเรียน นักศึกษาได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและการเรียน ครู อาจารย์จะต้องร่วมกันเอาใจใส่และช่วยเหลือเมื่อนักเรียน นักศึกษาประสบปัญหา ประเด็นที่สามการรับนักศึกษาใหม่ที่ครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ต้องร่วมกันทำงานเชิงรุกและต้องมีส่วนร่วมในการรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประเด็นที่สี่การมุ่งเน้นหลักสูตรงานคู่เรียนและบริการวิชาการที่จะดึงกลุ่มเป้าหมายอื่นนอกเหนือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสนี้ครู อาจารย์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นการเข้าถึงและการดูแลนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางต่อไป

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี