สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงนามความร่วมมือ มสด.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยเป็นความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน การสร้างหลักสูตร และการบูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจและอาหาร ร่วมไปถึงการรับนักเรียน นักศึกษาของสถาบันเข้าฝึกงานกับมหาวิทยาลัย การร่วมมือทำความวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สถานประกอบการและบุคคลทั่วไป และความมือในด้านอื่นๆ หลังจากนั้นคณะผู้บริหารสถาบันฯ นำคณะผู้บริหาร มสด. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงงานต้นแบบคณะบริหารธุรกิจ ห้องปฏิบัติการสมองกลฝังตัว และห้องปฏิบัติงานนวัตกรรม

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี