สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ลงนามความร่วมมือ มสด.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยเป็นความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน การสร้างหลักสูตร และการบูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจและอาหาร ร่วมไปถึงการรับนักเรียน นักศึกษาของสถาบันเข้าฝึกงานกับมหาวิทยาลัย การร่วมมือทำความวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สถานประกอบการและบุคคลทั่วไป และความมือในด้านอื่นๆ หลังจากนั้นคณะผู้บริหารสถาบันฯ นำคณะผู้บริหาร มสด. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงงานต้นแบบคณะบริหารธุรกิจ ห้องปฏิบัติการสมองกลฝังตัว และห้องปฏิบัติงานนวัตกรรม

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี