สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีไหว้ครู โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 10 และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษาราชสมภพ (อาคาร 604) และทางระบบออนไลน์ ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงปาฐกถา เรื่อง “การพึ่งตนเอง” (บันทึกภาพ) จากนั้น ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายดอกดาวเรืองพระพิฆเณศ พระวิษณุกรรม และโรยข้าวตอกดอกไม้ที่พานบูชาที่โต๊ะหมู่บูชา พร้อมกับคุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรร่วมพิธีการ จากนั้นผู้แทนนักเรียน นำสมุดข่อยให้ประธานเจิม คณะกรรมการนักเรียนและ อวท. นำพานอุปกรณ์ช่างขึ้นมอบให้กับประธานและผู้บริหาร ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษานำสวดมนต์ บทราชสดุดี บทไหว้ครู และปฏิญาณตนอ่านคำกลอน ผู้แทนนักเรียนนำพานขึ้นไหว้ครู และรับการเจิม ผู้แทนนักศึกษากล่าวความในใจจากศิษย์ถึงครู และร่วมขับร้องเพลงครู จากนั้นประธานกล่าวให้โอวาท และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และเกียรติบัตรกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมแสดงความยินดี สร้างความภาคภูมิใจ ปลื้มใจให้กับทั้งคณะครู นักเรียน นักศึกษา ในการจัดพิธีไหว้ครูครั้งนี้ สามารถสืบสานตามขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นไทย ได้อย่างครบถ้วน สง่างดงาม เป็นแบบอย่างได้อย่างดียิ่ง สมดั่งความเป็นครู ศิษย์จิตรลดาผูกพันเคารพรักในสถาบันแห่งนี้ สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน และตลอดไป

ชาตภักดิ์ / ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี