สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)
            – สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า (4 ปี)
            – สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี เสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตรผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เป็นคนดี มีฝีมือ มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีสมรรถนะในการทำงานเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 4.0 เรียนรู้การประยุกต์ใช้ Robot ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตที่ทันสมัย , การจัดการระบบอาคารและโรงงานอัจฉริยะ ตลอดจนบริหารจัดการระบบพลังงานทดแทน รวมถึงการวิเคราะห์และตรวจสอบระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

คุณสมบัติ
หลักสูตรปกติ

– วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า (เรียน 4 ปี)

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
– เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เรียน 2 ปี วันเสาร์-อาทิตย์)

  1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม
  2. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานอย่างน้อย 1 ปี หรือปัจจุบันกำลังทำงานอยู่
  3. ปัจจุบันเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำด้านช่างอุตสาหกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ( https://www.cdti.ac.th/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม )

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี