สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

อบรมพัฒนาทักษะด้านการออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการ "พัฒนาทักษะด้านการออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุกต์ประเทศไทย 4.0" ภายใต้แนวคิด "Link Campus Cabling & Networking (LCCN)" ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล่าวตอนรับ เปิดการอบรมและมอบของที่ระลึก โดยมีทีมวิทยากรวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการฝึกอบรมระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก จากบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นปี 4 และ ปี 2 ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบเครือข่ายสายสัญญาณและสามารถนำสายสัญญาณ อุปกรณ์ส่งสัญญาณไปใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งลงมือปฏิบัติจริง (Work Shop) โดยนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับเกียรติบัตร (Certificate) รับรองการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี