สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ส่งมอบหนังสือเรียนพระราชทาน แก่เขตพื้นที่ฯ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาส่งมอบหนังสือเรียนพระราชทาน แก่เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบหนังสือเรียนพระราชทาน แก่ นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และนางนัยนา จันทา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี และชัยนาท จำนวน 40 แห่ง สำหรับใช้ในการเรียน การสอน เพิ่มพูนความรู้ในการศึกษา สำหรับตัวอย่างหนังสือที่ส่งมอบ ได้แก่ หนังสือเรื่อง สวัสดิรักษา สนทนาภาษาไทย ขนบประเพณีชาวไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประวัติยอดกวีสี่แผ่นดิน สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สารานุกรมภาพสำหรับเด็กและหนังสือวรรณกรรมไทย ฯลฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,800 เล่ม

 
งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี