สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

นักเรียนสาขาไฟฟ้ากำลังฝึกปฏิบัติการติดตั้งระบบไฟฟ้านอกอาคาร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

นักเรียนสาขาไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ฝึกภาคปฏิบัติการติดตั้งระบบไฟฟ้านอกอาคาร ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 อ.จีระ สังเกตกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้รับมอบหมายจาก ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การติดตั้งระบบไฟฟ้านอกอาคาร" ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาววัชราภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 18 คน โดยมี อ.สุเมธ เชิงดา หัวหน้าสาขาไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและ อ.เจษฎา ตั้งมงคลสุข เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียน

การฝึกภาคปฏิบัติ "การติดตั้งระบบไฟฟ้านอกอาคาร" เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร ของนักเรียนสาขาไฟฟ้ากำลัง โดยทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสอนในวิชาดังกล่าว ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติจากโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญ ได้แก่ ฝึกการใช้อุปกรณ์ประจำตัวช่างสาย, ฝึกการผูกเชือกและการใช้เชือกแบบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน, ฝึกการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, ฝึกการใช้งานรถกระเช้าแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น การฝึกภาคปฏิบัติในครั้งนี้บุคลากรจากกองฝึกอบรมช่างและฮอทไลน์เป็นผู้ควบคุมดูแล และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักเรียนตลอดระยะเวลาของหลักสูตรระยะเวลา 5 วัน 4 คืนของการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น นักเรียนได้รับความรู้ การฝึกความอดทนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ฝึกการทำงานเป็นทีมมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ มีทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้านอกอาคารโดยเน้นกับอุปกรณ์ที่มีใช้งานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี