สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นักเรียนสาขาไฟฟ้ากำลังฝึกปฏิบัติการติดตั้งระบบไฟฟ้านอกอาคาร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

นักเรียนสาขาไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ฝึกภาคปฏิบัติการติดตั้งระบบไฟฟ้านอกอาคาร ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 อ.จีระ สังเกตกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้รับมอบหมายจาก ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การติดตั้งระบบไฟฟ้านอกอาคาร" ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาววัชราภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 18 คน โดยมี อ.สุเมธ เชิงดา หัวหน้าสาขาไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและ อ.เจษฎา ตั้งมงคลสุข เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียน

การฝึกภาคปฏิบัติ "การติดตั้งระบบไฟฟ้านอกอาคาร" เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร ของนักเรียนสาขาไฟฟ้ากำลัง โดยทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสอนในวิชาดังกล่าว ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติจากโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญ ได้แก่ ฝึกการใช้อุปกรณ์ประจำตัวช่างสาย, ฝึกการผูกเชือกและการใช้เชือกแบบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน, ฝึกการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, ฝึกการใช้งานรถกระเช้าแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น การฝึกภาคปฏิบัติในครั้งนี้บุคลากรจากกองฝึกอบรมช่างและฮอทไลน์เป็นผู้ควบคุมดูแล และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักเรียนตลอดระยะเวลาของหลักสูตรระยะเวลา 5 วัน 4 คืนของการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น นักเรียนได้รับความรู้ การฝึกความอดทนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ฝึกการทำงานเป็นทีมมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ มีทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้านอกอาคารโดยเน้นกับอุปกรณ์ที่มีใช้งานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี