สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ อาคาร 605 ชั้น 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในพิธี โดยประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ศิษย์จิตรลดา” และมีกิจกรรมเสวนาใน 3 หัวข้อได้แก่ หัวข้อ "ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ' โดยคุณเอ็นดู ซื่อวจี รองกรรมการ บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด และคุณสมพร โพธิ์อยู่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพันเทคโนโลยี จำกัด หัวข้อ "บุคลิกภาพอย่างไรที่สถานประกอบการต้องการ" โดย ดร.ครรชิต งามแสนโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคุณนาฑีรัตน์ บุญรัตน์ ประธานบริหารสายงานทรัยากรบุคคล บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด และหัวข้อ "ประสบการณ์สมัครงานและการศึกษาต่อ" โดยคุณเทพอนันต์ บ่อใหญ่ บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท จำกัด คุณศิรประภา เทียมพัฒน์ บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด และคุณนริศพล ชวิตรานุรักษ์ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี