สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

List of Publications

No.
Title in Thai
Title in English
Publication
Venue
Academic Year
Calendar Year
Fiscal Year
 
อุปกรณ์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนการบุกรุกส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
 
สายัณห์ ฉายวาส, ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย, & อุดมศักดิ์ แก้วมรกต. (2562). อุปกรณ์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนการบุกรุกส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON42), 525–528.
The 42nd Electrical Engineering Conference (EECON-42)
2019
2019
2020
 
สายอากาศรูปทรงคล้ายยากิ-อูดะ แฟร็กทัล สำหรับเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย
 
พินิจ เนื่องภิรมย์, กิจจา ไชยทนุ, กนกวรรณ เรืองศิริ, & สมศักดิ์ อรรคทิมากูล. (2562). สายอากาศรูปทรงคล้ายยากิ-อูดะ แฟร็กทัล สำหรับเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON42), 377–380.
The 42nd Electrical Engineering Conference (EECON-42)
2019
2019
2020
 
ระบบจัดการลงทะเบียนและควบคุมห้องพักโฮสเทลจากการจองออนไลน์หลายตัวแทน
Hostel Registration and Access Control Management System for Multi Online-Booking Agency
อติพงษ์ แสงสุข, หญิง แซ่โค้ว, มารุต รัตนวิชชายานนท์, เสมา พัฒน์ฉิม, ปรีชา กอเจริญ, ชยันต์ คงทองวัฒนา, & เพชร นันทิวัฒนา. (2562, October 30). ระบบจัดการลงทะเบียนและควบคุมห้องพักโฮสเทลจากการจองออนไลน์หลายตัวแทน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON42).
The 42nd Electrical Engineering Conference (EECON-42)
2019
2019
2020
 
ต้นแบบเตาเผาพลาสมาเพื่อการกำจัดขยะเข็มฉีดยาในโรงพยาบาล
 
โกศิน สวนานนท์, ปฎิญญา ศักดิ์หวาน, จรูญวิทย์ ลีลาชัยเจริญภัณฑ์, สุทธิศักดิ์ ชูมนตรี, & ปรีชา กอเจริญ. (2562). ต้นแบบเตาเผาพลาสมาเพื่อการกำจัดขยะเข็มฉีดยาในโรงพยาบาล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON42), 521–524.
The 42nd Electrical Engineering Conference (EECON-42)
2019
2019
2020
 
การพัฒนาระบบปรับสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกพืชเมืองหนาว
 
ปฏิญญา ศักดิ์หวาน, ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย, นริศพล ชวิตรานุรักษ์, & กฤตภาส คงเพชร. (2562). การพัฒนาระบบปรับสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกพืชเมืองหนาว. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON42), 529–532.
The 42nd Electrical Engineering Conference (EECON-42)
2019
2019
2020
 ผลของทรานส์กลูตามิเนสและแป้งดัดแปรต่อคุณภาพของทอดมันปลา ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร & กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2020). ผลของทรานส์กลูตามิเนสและแป้งดัดแปรต่อคุณภาพของทอดมันปลา. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, 11(2), 380–395.วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning (J. Res. Unit Sci. Tech. Environ. Learning, JSTEL)
202020202021
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้วยการนำเสนอพาวเวอร์พอยและการนำเสนอด้วยป้ายนิเทศ สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ชนะวัฒน์ บุนนาค & อรอุมา นาทสีทา. (2020). การจัดการเรียนรู้โดยใช้พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้วยการนำเสนอพาวเวอร์พอยและการนำเสนอด้วยป้ายนิเทศ สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 14(4), 109–120.วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Education Mahasarakham University
202020202021
        

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี