สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในงานปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันอังคารที่ 5 และวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียน ร่วมนำนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 รับพระราชทานประกาศนียบัตรจบการศึกษา และพระราชทานรางวัลนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลกิจกรรมต่าง ๆ โดยฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ ณ บริเวณห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานประกาศนียบัตร และรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในงานปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา 

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี