สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประชุมคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการประชุมคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี ทำหน้าที่ประธาน ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ กรรมการที่ปรึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค กรรมการ พร้อมคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ เกี่ยวกับงานบริหารบุคคลและร่างประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกระบวนการในการออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาให้สอดคล้องกับนโยบายสภาสถาบันฯ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและทักษะเทคโนโลยีบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (อาคาร 604)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี