สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว ศูนย์ Trainning Thai PLC Center

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 ศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว ศูนย์ Trainning Thai PLC Center

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. อาจารย์เดชา   ชุมทัพ หัวหน้าแผนก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว สาขาวิชาการตลาด พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว จำนวน 9 คน ภายใต้ความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ผู้เข้าพื้นที่ได้รับวัคซีน 2-3 เข็ม และตรวจสารคัดหลั่ง (ATK) เรียบร้อยแล้วทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ Training Thai PLC Center บริษัท ไทยแอดวานซ์ เซ็นเตอร์  จำกัด ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ในสาขาอาชีพ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน สร้างเสริมประสบการณ์ การเรียนการสอนในสาขาอาชีพของตนได้เป็นอย่างดีต่อไป

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี